KONTROL

Komplette kontrol undersøgelser

Komprimeringskontrol

Såfremt der indbygges sand eller grus (i en mægtighed på mindst 0,6 meters lagtykkelse) skal der udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale.

Nivellering/ Afsætning/ Indmåling

Jordeksperterne råder over moderne GPS-Udstyr og nivelleringsapparatter til nivellering/afsætning/indmåling af de ønskede boringer.

Tilsyn (udgravningskontrol)

Når entreprenøren påbegynder sit gravearbejde, skal der foretages geotekniske kontrolundersøgelser af udgravningsbunden under fundamenter såvel som under gulve, det gælder både borede, almindelige stribefundamenter og ved sandpudefundering.

Ansvaret for korrekte oplysninger om jordbundsforholdene påhviler naturligvis det geotekniske firma. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at en jordbundsundersøgelse som regel er en punktundersøgelse. Der skal derfor foretages kontrolinspektioner.

Geotekniske udgravningskontroller skal foretages iht. DS/EN 1997-1, kapitel 4.3, som foreskriver at, kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person, med erfaring med ingeniørgeologisk jordartsbedømmelse.

Scroll to Top